در منو زیر غذای خود را انتخاب کنید

منو متغیر

حلیم

نفری 7,500 تومان

منو متغیر

آش جو

نفری 13,000 تومان

منو متغیر

حلوا

نفری 6,000 تومان

منو متغیر

شامی

نفری 12,000 تومان